Pogoji

Splošni pogoji poslovanja

I. Področje uporabe

 1. Ti splošni pogoji poslovanja Prosan veljajo, če ni drugače določeno, za vse pogodbe o nakupu in delu in materialu ter druga naročila (naročila) med Prosanom in kupci, ki so potrošniki v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1) in Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). (Kupec). Različni splošni pogoji kupca niso priznani, tudi če niso izrecno v nasprotju.
 2. Splošni pogoji veljajo tudi za prihodnje poslovne odnose z istim kupcem, tudi če zanje ni izrecno dogovorjeno. Če ni drugače določeno, veljajo splošni pogoji, kakor so bili spremenjeni v trenutku, ko kupec odda naročilo, ali tudi v zadnji različici, objavljeni v besedilni obliki.

II. Zaključek pogodbe

 1. Ponudbe družbe Prosan se lahko spremenijo, razen če so v besedilu ponudbe izrecno opredeljene kot zavezujoče. Naročilo, ki ga odda kupec, se šteje za zavezujočo pogodbeno ponudbo, ki ostane veljavna najmanj 8 dni brez odstopanja. Pogodba začne veljati le, če Prosan kupcu predloži pisno (vključno z besedilno obliko) potrdilo v zvezi z naročilom.
 2. Prosan prevzame garancijo za končne potrošnike le v skladu z ločeno izjavo o garanciji, ki je označena kot taka.
 3. Dokumenti, kot so slike in risbe, ki jih je Prosan predložil kot del faze pogajanj o pogodbi, kot tudi tehnične informacije in specifikacije, ki jih je izdelal Prosan, so zavezujoči. Tehnične, gradbene ali druge spremembe naročila ali dela so dovoljene, če in kolikor so smiselne za kupca.
 4. Posamezni sporazumi, vključno s trgovinskimi pogoji, imajo prednost pred splošnimi pogoji. Za vsebino teh dogovorov je bistvena pisna pogodba ali pisna potrditev podjetja Prosan.

III. Obseg in kraj dobave, prevoza in prenosa tveganja

 1. Dostava franko tovarna ali dostava na drugo mesto pošiljanja družbe Prosan, razkrita kupcu, se običajno dogovorita in ta kraj je kraj izvedbe dobave in morebitne dodatne izvedbe. Tveganje se prenese na kupca najpozneje ob odposlanju izdelka. Če dostava zamuja zaradi vedenja kupca ali zaradi okoliščin, na katere Prosan ne more vplivati, se tveganje prenese na kupca po prejemu obvestila, da so izdelki pripravljeni na odpremo.
 2. Če ni drugače določeno, mora kupec na lastne stroške in stroške skleniti potovalno zavarovanje, ki temelji na običajnih pogojih prevoznega zavarovanja, ki krije tveganje prevoza izdelka, ki je del naročila, od kraja pošiljanja do dogovorjenega cilja. Kupec nosi prevozne stroške v skladu s točko V.5.
 3. V primeru, da je dosežen dogovor o trgovinskih pogojih, se uporablja najnovejša različica Incoterms.
 4. Prosan je upravičen do delnih dobav in računov na sprejemljivi ravni pred iztekom roka dobave.
 5. Če se dobava ali pošiljka dobavljenega predmeta zamudi na zahtevo kupca ali zaradi okoliščin, za katere kupec nosi tveganje in odgovornost, mora kupec Prosanu povrniti stroške, nastale zaradi shranjevanja predmeta in natečene obresti od kapitala, nameščenega za dobavljeno postavko. V primeru skladiščenja pri podjetju Prosan znaša upravičenost najmanj 0,5% še vedno neporavnanega zneska računa za vsak preostali mesec, začenši z mesecem po prejemu obvestila, da so izdelki pripravljeni na odpremo. Stranka si še vedno pridržuje pravico dokazovati, da ni nastala škoda ali bistveno manjša škoda. Potem ko je Prosan določil sorazmerni rok dobave in po neuspešnem izteku tega roka, ima Prosan dobavljeni izdelek za drug namen in kupcu dostavi nadomestni artikel v razumno podaljšanem roku ali odstopi od sporazum.
 6. Prosan bo zagotovil, da bodo izdelki, ki jih bo Prosan poslal kupcu, v skladu z zakoni in predpisi države / držav, ki jih je kupec določil. Če kupec – po prejemu izdelkov – izdelke izvozi v tretje države, mora kupec zagotoviti, da so proizvodi v skladu z veljavno lokalno zakonodajo in predpisi teh držav. Če pa se kupec odloči izvoziti izdelke v tretje države, je kupec izključno odgovoren za vso odgovornost, ki izhaja iz neskladnosti izdelkov.

IV. Rok dobave in motnje v obratovanju

 1. Pogoji dostave začnejo veljati najkasneje po prejemu celotne dokumentacije, ki je potrebna za določitev vsebine naročila, če mora kupec to dokumentacijo pridobiti v skladu z dogovorom in po prejemu pologa. Dobavni rok se upošteva, če je pošiljka odposlana v roku in je bil kupec obveščen, da so izdelki pripravljeni na odpremo.
 2. Roki dobave se podaljšajo v primeru okoliščin, za katere Prosan ali njegovi dobavitelji niso odgovorni in ki nimajo bistvenega vpliva na proizvodnjo ali dostavo izdelka (npr. Delovni spori, višja sila in druge operativne okvare, ki presegajo nadzor stranke) za čas operativne motnje. Prosan je dolžan kupca obvestiti o predvidenem trajanju obratovalnih motenj in navesti nov datum dobave. Če izdelka tudi ni mogoče dostaviti v novem roku dobave, imata obe strani možnost, da v celoti ali delno odstopite od pogodbe; vsako plačilo, ki ga je kupec že opravil, se takoj povrne. Pravice zahtevati odškodnino namesto izpolnitve v skladu s točko X. in zakonske pravice družbe Prosan, zlasti če stranka ni več dolžna izpolnjevati svojih obveznosti (npr. Zaradi nemožnosti), ostajajo nespremenjene.
 3. Pogoji za zamudo pri dobavi temeljijo na zakonskih določbah ne glede na obstoječe predpise. Kljub temu pa je v vseh primerih od kupca potrebno pisno opozorilo.

V. Cene in pomožni stroški

 1. Dobava poteka po tekočih cenah, ko je pogodba sklenjena v skladu s potrditvijo naročila podjetja Prosan. Vse cene veljajo za lokacijo franko tovarna / odprema. Vse cene so izražene v evrih, razen če je navedeno drugače, drugi dodatni stroški (npr. Stroški namestitve in navodil), zakonski davek na dodano vrednost in druge zakonske pristojbine (npr. Dajatve, pristojbine) pa se razkrijejo po trenutno veljavni stopnji.
 2. Prosan si pridržuje pravico do zvišanja fiksnih cen za obdobje več kot 4 mesece, če se po sklenitvi pogodbe povečajo stroški, zlasti tisti zaradi kolektivnih plačnih pogodb, tržnih stroškov ali povišanja cen materiala. Te cene se kupcu dokažejo na njegovo zahtevo.
 3. Prosan izračuna minimalno količinsko doplačilo v višini 10 EUR za vrednost naročila, nižjo od 50 EUR. Nakupne količine, ki so manjše od predvidenih enot pakiranja, se obdelajo z doplačilom 10% na neto vrednost izdelka.
 4. Če je dostava opravljena tretji osebi, se izračuna doplačilo v višini 10% na neto vrednost izdelka.
 5. Naročila z neto vrednostjo izdelka, ki presega 750 EUR, se odpremijo s prevozom, stroški prevoza za neto vrednost izdelka pod 750 EUR pa se zaračunajo kupcu na računu. Ekspresne stroške in pristojbine za pošiljke blaga pošlje vedno stranka.

VI. Plačilo in privzeto

 1. Kot je določeno v računu, je treba plačila izvršiti brez odbitka takoj po prejemu navedenega računa in dostavi izdelka podjetju Prosan. Prosan pa je pooblaščen, da zadevno dostavo kadar koli v celoti ali delno izvede pred predplačilom. Določba o tem se uveljavi najpozneje ob potrditvi naročila. Prosan si izrecno pridržuje pravico do sprejema čekov. Čeki se sprejemajo samo na račun plačila in veljajo kot plačilo le, če so počaščeni. Vsa plačila se izvedejo brezplačno. Kupec krije popust, pobiranje in druge bančne stroške za čeke brez izrecnega soglasja. Plačila se sprva pobotajo s stroški, nato z obrestmi in nato uporabijo za poravnavo najstarejšega glavnega dolga.
 2. V primeru zamude se izračunajo zamudne obresti po zakonski obrestni meri, ki znašajo najmanj 9% letno; še vedno je mogoče predložiti dokazilo o manjši škodi na ravni zakonske obrestne mere.
 3. Kupec je upravičen do pobotanja zahtevkov ali pridržkovnih pravic v zvezi z zahtevki družbe Prosan le, če je nasprotna tožba nesporna ali je sprejeta končna odločitev. To ne velja, če se nasprotni zahtevek nanaša neposredno na glavno obveznost družbe Prosan iz istega sporazuma.
 4. Prenos terjatev mora odobriti Prosan.
 5. Če se po sklenitvi pogodbe ali dobavi izdelka izkaže, da kupec ni ali ni več kreditno sposoben, npr. zoper njega se sprožijo izvršilni ukrepi, dospeli računi se ne plačajo kljub opominu ali pride do kakršnega koli drugega poslabšanja kapitala, Prosan lahko takoj uveljavlja še ne zapadle zahtevke ali take zahtevke, za katere je zagotovljen ček. V teh primerih lahko Prosan zahteva predplačilo, zavarovanje s premoženjem ali dostavo, ki bo izvedena le s plačilom po povzetju za izdelek, ki še ni dostavljen. Če kupec zahteve ne izpolni v zakonsko določenem roku, ki je bil določen, lahko Prosan odstopi od pogodbe.

VII. Ohranjanje naslova

 1. Prosan ohrani lastništvo dobavljenega izdelka, dokler se ne poravnajo vse terjatve, ki izhajajo iz poslovnega odnosa s kupcem v času sklenitve pogodbe, vključno z vsemi zahtevki iz nadaljnjih pogodb, večkratnih naročil ali naročil rezervnih delov, ki se pojavljajo v tem trenutku. Če vrednost vseh varnostnih pravic, do katerih je Prosan upravičen, presega vrednost vseh zavarovanih terjatev za več kot 10%, Prosan na zahtevo kupca sprosti ustrezen del varnostnih pravic.
 2. Če kupec ravna v nasprotju s pogodbenimi obveznostmi, zlasti v primeru zamude pri plačilu, ima Prosan pravico, da rezervirani izdelek prevzame nazaj. V primeru, da Prosan prevzame ali zaseže rezervirani izdelek, ni mogoče odstopiti od pogodbe, razen če Prosan tega izrecno pisno ne potrdi. Prosan je pooblaščen za prodajo izdelka in izkupiček od prodaje je treba upoštevati za obveznosti kupca, zmanjšane za nastale stroške uporabe. Kupec je dolžan skrbno ravnati z rezerviranim izdelkom in ga shraniti ločeno od drugih izdelkov. Ta izdelek je tudi dolžan na lastne stroške zavarovati pred škodo zaradi požara, vode, nevihte, ropa in kraje po novi vrednosti. Vsi varnostni zahtevki, ki nastanejo v primeru izgube, se dodelijo podjetju Prosan. Če so potrebna vzdrževalna in kontrolna dela, mora kupec to delo opraviti pravočasno in na svoje stroške.
 3. Kupec ne sme niti zastaviti rezerviranega izdelka niti ga varno prenesti. V primeru zasega ali drugih posegov s strani tretjih oseb mora kupec nemudoma pisno obvestiti Prosan in mu zagotoviti vse informacije in dokumentacijo, ki so potrebne za ohranitev pravic družbe Prosan. Izvršitelje ali tretje osebe je treba obvestiti o lastništvu Prosana. Če tretja oseba Prosanu ne more vrniti sodnih in zunajsodnih stroškov postopkov tretjih oseb, je kupec Prosanu odgovoren za škodo, ki je nastala ob uveljavljanju nadaljnjih zahtevkov zaradi škode, spremembe ali uničenja predmeta.
 4. Kupec lahko proda in / ali obdela rezervirani izdelek med običajnim poslovanjem, pod pogojem, da Prosan ne uveljavlja nobenih pravic, ki izhajajo iz ohranitve lastninske pravice nad kupcem. Kupec mora Prosanu dodeliti vse terjatve do končnega zneska računa, vključno z davkom na dodano vrednost, ki ga je nabral od nadaljnje prodaje svojim strankam ali tretjim osebam, ne glede na to, ali je bil izdelek preprodan z nadaljnjo obdelavo ali brez nje. Prosan sprejme nalogo. V primeru razmerja na tekočem računu med kupcem in njegovo stranko se terjatev, ki jo je kupec Prosanu dodelil vnaprej, nanaša tudi na morebitno priznano neporavnano stanje, v primeru stečaja stranke pa na “vzročno” ravnovesje, ki obstaja v tistem času. Kupec lahko celo terjatve izterja po odstopu. To ne vpliva na pravico družbe Prosan, da sam izterja zahtevek. Prosan ne bo sam izterjal terjatve, če kupec izpolni svoje plačilne obveznosti, ki izhajajo iz zbranega iztržka, ne zamuja s svojimi plačili in ni vloge za uvedbo insolvenčnega postopka.
 5. Kupec je dolžan Prosan-u posredovati natančen seznam zahtevkov, do katerih je upravičen, z imenom in naslovom stranke, zneskom posameznih zahtevkov, podatki o računih itd., Da Prosan-u posreduje vse podatke, potrebne za uveljavljanje dodeljeni zahtevek, da se omogoči ocena teh informacij in razkrije dodelitev strankam.
 6. Kupec zdaj soglaša, da lahko osebe, pooblaščene za prevzem rezerviranega izdelka, peš ali v vozilu vstopijo v nepremičnino ali zgradbo, v kateri je rezerviran izdelek, da lahko prevzamejo rezervirani izdelek.
 7. Kupec vedno obdela ali preoblikuje izdelek za dostavo za Prosan. Če je predmet obdelan z drugimi predmeti, ki ne pripadajo podjetju Prosan, postane Prosan solastnik novega predmeta v razmerju med vrednostjo dobavljenega predmeta in drugimi obdelanimi predmeti v času obdelave. Za blago, proizvedeno s predelavo, veljajo enaka pravila kot za dobavljeni predmet, za katerega je treba ohraniti lastninsko pravico. Če je stvar obdelana, pomešana ali kombinirana na način, da se kupčev predmet šteje za glavni predmet, se šteje za dogovorjeno, da kupec Prosanu dodeli sorazmerno solastništvo. Kupec odstopi izključno lastništvo ali solastništvo, ki iz tega izhaja, podjetju Prosan.

VIII. Zahtevki za napake – zastaralni rok

 1. Za pravice kupca veljajo zakonski predpisi v primeru stvarnih in lastniških napak, razen če spodaj ni določeno drugače. Posebni zakonski predpisi za končne dobave izdelkov potrošniku ne bodo vplivali (regres dobavitelja v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)); predpisi iz točke X pa se uporabljajo za povrnitev škode v primeru regresa dobavitelja.
  Kupec lahko uveljavlja zahtevke za napake le, če pravilno izpolnjuje zakonsko predpisane preglede in obveznosti reklamacije.

 2. Če je artikel za dostavo napačen, ima kupec naslednje pravice:
 3. a) Prosan je dolžan odpraviti napako in bo to storil po lastni presoji z odpravo napake s popravili ali z dostavo izdelka brez napak.
  b) Če odprava napak ni uspešna, ima kupec pravico, da odstopi od dogovora ali zniža kupnino. Odpoved se izključi, če je kršitev dolžnosti Prosana le manjše narave. Kupec je prav tako upravičen zahtevati odškodnino ali povračilo stroškov, ki so nastali zaman v primeru napak izključno v skladu z določbami točke X.
  c) Odprava napake ne vključuje niti izboljšanja izdelka z napako niti vgradnje novega ali popravljenega izdelka, razen če je bil Prosan sprva že dolžan vključiti nov ali ponovno seznanjen izdelek.
  d) Prosan krije stroške pregleda in odprave napake, zlasti stroške dela in materiala (ne: stroški razširitve in integracije ter stroški prevoza izdelka do kraja, kjer je treba napako odpraviti), če je napaka dejansko zgodilo. Prosan lahko od kupca sicer zahteva odškodnino za stroške (zlasti stroške pregleda in prevoza), ki izhajajo iz neupravičene zahteve za odpravo napake, razen če kupcu ni bilo očitno pomanjkanje napake.
  e) Kupec mora Prosan obvestiti o času in napravah, potrebnih za izvedbo popravil in nadomestnih dobav, ki jih zahteva Prosan. Prosan je sicer oproščen odgovornosti za nastale posledice. Če kupec zahteva izrecno napotitev tehnika ali delo izven običajnega delovnega časa iz operativnih razlogov, ki za Prosan vključujejo dodatne stroške, mora kriti dodatne stroške, nastale zaradi tega (npr. Doplačila za nadure, daljše potovanje razdalje).
  f) Zagotovljena je garancija za zamenjave in izboljšave v enakem obsegu kot za originalni artikel, vendar z rokom do konca garancijskega roka za originalni artikel.

 4. Kupec je izključno odgovoren za škodo, ki je posledica naravne obrabe, neprimerne ali nepravilne uporabe, nepravilnega sestavljanja ali zagona s strani kupca ali tretje osebe, nepravilnega ali malomarnega ravnanja, pretirane uporabe, neprimerne obratovalne opreme ali kemičnih, elektrokemičnih ali električnih vplivov, če: Prosan za to ni kriv.

IX. Vrne

 1. Izdelkov, ki jih dostavi Prosan, se praviloma ne prevzamejo nazaj, razen če je kupec upravičen do odškodnine (npr. Zaradi razveljavitve v primeru neuspešne nadaljnje dostave).
 2. Če je Prosan pripravljen sprejeti izjemo in izdelek vzeti nazaj, se za to v okviru ustreznega dogovora zaračuna ustrezna pristojbina (običajno 25% neto vrednosti izdelka). Prevozno tveganje in stroške prevoza nosi kupec.

X. Odškodninska odgovornost

 1. Prosan je odškodninsko odgovoren v skladu z zakonskimi določbami, razen če je spodaj navedeno drugače. V primeru kršitve dolžnosti – ne glede na pravni razlog – bo Prosan odgovoren za naklep in hudo malomarnost. Prosan je odgovoren le v primeru preproste malomarnosti
  a) za škodo, ki je posledica izgube življenja, telesne poškodbe ali škode za zdravje an
  b) za škodo, ki je posledica bistvene kršitve pomembnih pogodbenih obveznosti (obveznosti, ki jih je treba izpolniti, preden se pogodba pravilno izvrši, in ki jim lahko pogodbeni partner rutinsko zaupa, da bodo izpolnjene); odgovornost pa je v tem primeru omejena na odškodnino za običajno predvidljivo škodo.

 2. Zgornje omejitve odgovornosti veljajo tudi v korist delodajalcev, zaposlenih, predstavnikov in pomočnikov družbe Prosan. Za zahtevke veljajo le zakonski predpisi v skladu s slovenskim zakonom o odgovornosti za izdelke.
 3. Izključitve ali omejitve odgovornosti ne veljajo, če Prosan ni razkril napake z goljufivim namenom ali je zagotovil stanje blaga.

XI. Odpoved kupoprodajne pogodbe

 1. Če se kupoprodajna pogodba razveljavi (npr. Zaradi odstopa ene od pogodbenih strank), je kupec dolžan vnaprej vrniti dobavni artikel podjetju Prosan, ne glede na kakršen koli drug razvoj v skladu z naslednjimi določbami. Prosan je upravičen do prevzema pošiljke iz kupčevih prostorov.
 2. Prosan lahko od kupca zahteva tudi primerno plačilo za poslabšanje ali uničenje dobavljenega predmeta ali za dobavljeni artikel, kar predstavlja tveganje in odgovornost kupca, da ne bo vrnjen.
 3. Prosan lahko zahteva tudi plačilo za uporabo dobavljenega izdelka, če se je vrednost dobavljenega izdelka zmanjšala med dokončanjem namestitve in njegovim neposrednim povratom s strani družbe Prosan. To zmanjšanje vrednosti se izračuna iz razlike med skupno ceno, določeno v naročilu, in sedanjo vrednostjo, izračunano iz prihodkov od prodaje, ali če prodaja ni možna iz ocene zapriseženega pooblaščenega strokovnjaka.

XII. Dodelitev

Prenos pravic in / ali prenos kupčevih obveznosti, navedenih v sporazumu, ni dovoljen brez pisne odobritve družbe Prosan. .

XIII. Predpisi o nadzoru izvoza

 1. Za pošiljke lahko veljajo predpisi o nadzoru izvoza Republike Slovenije, Evropske unije, Združenih držav Amerike ali drugih držav.
 2. Če je dobavljeni predmet pozneje izvožen v tujino, je kupec odgovoren za upoštevanje zakonskih določb.

XIV. Pristojno sodišče in veljavna zakonodaja

 1. Za te splošne pogoje in pogodbeno razmerje med pogodbenima strankama, razen mednarodnega običajnega prava, zlasti nabavne zakonodaje ZN, se uporablja pravo Republike Slovenije. Izbira prava velja tudi za nepogodbene obveznosti, ki so tesno povezane s tem sporazumom. Obseg in obseg določata tudi izbiro prava v skladu z zakonskimi določbami.
 2. Maribor (Slovenija) je dogovorjen kot izključno pristojno sodišče za sporazume s kupci, ki imajo sedež v državi članici Evropske unije. Kraj arbitraže je Madrid, Slovenija. Procesno pravo tega kraja se uporablja, če arbitražni predpisi ne vsebujejo ustreznih določb. Arbitražni postopek poteka v slovenskem jeziku. O veljavnosti tega arbitražnega sporazuma lahko odloči tudi arbitražno sodišče.
Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.